Video Editor

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

Web Admin

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

Marketer

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

Copywriter

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

illustrator

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

Graphic Designer

Hợp tác xây dựng và phát triển ý tưởng cùng với InWork.

App & Software

Gồm 2 quyển sách Sketchnote – Lý thuyết và Sketchnote – Bộ hình vẽ.

Web: Sketchnote

Trang web cung cấp thông tin về Tư duy hình ảnh – Sketchnote, các giải pháp Sáng tạo, Giải quyết…

Tư vấn và Đào tạo

Giúp tăng khả năng Tư duy, Sáng tạo và Giải quyết vấn đề cho nhân viên của bạn.